Een Orthomoleculaire afspraak is heel persoonlijk.

Een eerste bezoek is een intake gesprek. We kijken wat de symptomen en klachten zijn. We kijken naar jouw historiek en gedragspatronen. We zoeken samen naar de basisoorzaak. Dit kan 90 min duren.

Een opvolggesprek duurt minder lang en dient voor verdere fine-tuning. Voorzie 40 min.

Voor een Transformational Cupping® afspraak reken je best op 60 min.

Voor een afspraak Cranio Sacraal Bodywork reken je best op 60 min.

Voor een afspraak Talking to the Chakras reken je best op 60 min.

Indien een afspraak toch zou uitlopen, kan een meerprijs worden aangerekend.

Ortho-moleculaire afspraak:

 • intake €100
 • opvolg €50

Trans-formational Cupping:

 • afspraak €80

Cranio-sacrale therapie:

 • afspraak €75
Talking to the Chakras:
 • afspraak €75
Submit

Kies eerst een therapie, daarna je datum. De uurslots die vrij zijn verschijnen dan. Kies er eentje uit en vul je e-mail adres in.

Indien u vandaag of morgen een afspraak wenst, contacteer mij telefonisch.

Na de “submit” zal je terug naar de hoofdpagnia geleid worden en krijg je een bevestigings e-mail.

Door het maken van de afspraak verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals onderaan deze pagina vermeld.

Algemene voorwaarden Ciel Levant (versie 26/04/2023)

 

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ciel Levant en de cliënt waarop Ciel Levant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Inspanning Ciel Levant

 1. Ciel Levant zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig worden gemeld.
 3. Ciel Levant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 3 Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Ciel Levant melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ciel Levant 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag Ciel Levant de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Ciel Levant de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Ciel Levant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4 Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet Ciel Levant bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Ciel Levant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. Ciel Levant neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. Ciel Levant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Ciel Levant verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5 Betaling

 1. Ciel Levant vermeldt prijzen van de behandelingen op de website.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via Payconiq/Bancontact te voldoen.
 5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Ciel Levant aangegeven bankrekeningnummer. Na deze termijn van acht dagen is Ciel Levant zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Ciel Levant verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
 6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Ciel Levant gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.
 7. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn van 5 werkdagen wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Ciel Levant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Ciel Levant is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Ciel Levant is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Ciel Levant zelf.

Artikel 7 Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de Ciel Levant.
 2. Ciel Levant moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Ciel Levant de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Ciel Levant het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Artikel 8 Garantie

 1. Ciel Levant kan geen garantie geven op de behandelingen. Het betreft een inspanningsverbintenis met oog op beste behandeling naar vermogen.

Artikel 9 Beschadiging en diefstal

 1. Ciel Levant heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Ciel Levant is gevestigd
 2. Ciel Levant meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10 Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ciel Levant het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11 Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Ciel Levant en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
 2. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd
 3. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ciel Levant (ciellevant.be) en ze zijn ook in de praktijk beschikbaar.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.